Hallinto

Johto

Snell­man-ins­ti­tuu­tin toi­min­taa joh­taa hal­li­tus, joka va­lit­see kes­kuu­des­taan pu­heen­joh­ta­jan ja vara­pu­heen­joh­ta­jan. Yh­dis­tyk­sen vuo­si­ko­kouk­ses­sa va­li­taan hal­li­tuk­sen jä­se­net ja heil­le hen­ki­lö­koh­tai­set vara­jä­se­net. Ins­ti­tuu­tin joh­ta­ja toi­mii hal­li­tuk­sen ko­kous­ten sih­tee­ri­nä ja kesä­yli­o­pis­ton reh­to­ri­na.

Henkilöstö

Snell­man-ins­ti­tuu­tin Kuo­pi­on toi­mi­pai­kas­sa työs­ken­te­lee toi­min­ta­vuon­na reh­to­ri, kak­si suun­nit­te­li­jaa, kak­si koor­di­naat­to­ria ja kak­si kou­lu­tus­sih­tee­riä. Kir­jan­pi­don ja pal­kan­las­ken­nan hoi­taa kir­jan­pito­toi­mis­to. Luot­ta­mus­teh­tä­vän kal­tai­ses­ti tie­de­reh­to­ri­na toi­mii pro­fes­so­ri Juha Hä­mä­läi­nen Itä-Suo­men yli­o­pis­tos­ta.

Kesä­yli­o­pis­ton Ii­sal­men toi­mi­pai­kas­sa työs­ken­te­lee kou­lu­tus­koor­di­naat­to­ri ja tun­ti­palk­kai­nen toi­mis­to­sih­tee­ri. Var­kau­den toi­mi­pai­kan ope­tus­suun­nit­te­lu ja osa mark­ki­noin­ti­työs­tä os­te­taan Soi­sa­lo-opis­tol­ta.

Kai­kil­le toi­mi­pai­koil­le yh­tei­set toi­min­not: yleis­hal­lin­to, kir­jan­pito, pal­kan­las­ken­ta, graa­fi­nen suun­nit­te­lu, ti­las­tot ja sel­vi­tyk­set sekä yleis­mark­ki­noin­ti hoi­de­taan Kuo­pi­on toi­mi­pai­kas­sa.

Markkinointi

Mark­ki­noin­nin mer­ki­tys kesä­yli­o­pis­to­kou­lu­tus­ten saa­vut­ta­mi­sek­si ko­ros­tuu vuo­si vuo­del­ta. Pe­rin­teis­ten mark­ki­noin­ti­ka­na­vien rin­nal­la käy­te­tään moni­puo­li­ses­ti di­gi­ta­li­saa­ti­on mah­dol­lis­ta­ma­na eri­lai­sia so­si­aa­li­sen me­di­an ja si­säl­tö­mark­ki­noin­nin vä­li­nei­tä ja tek­nii­koi­ta. Yh­teis­työ­tä Ylen tuo­tan­to­yk­sik­kö Kan­tin kans­sa vah­vis­te­taan hyö­dyn­tä­mäl­lä Kan­tin pal­ve­lui­ta mark­ki­noin­ti­si­säl­tö­jen luon­nis­sa.

Toimitilat

Snell­man-ins­ti­tuu­tin Kuo­pi­on toi­mis­ton ti­lat si­jait­se­vat osoit­tees­sa Haa­pa­nie­men­katu 40. Kou­lu­tus­ti­lo­ja vuok­ra­taan li­säk­si alu­een muis­ta oppi­lai­tok­sis­ta. Ii­sal­mes­sa toi­mi­taan Kult­tuu­ri­kes­kuk­ses­sa ja muis­sa Si­vis­tys­pal­ve­lu­kes­kuk­sen ti­lois­sa sekä Var­kau­des­sa Soi­sa­lo-opis­ton ti­lois­sa.

Talous

Snell­man-ins­ti­tuu­tin toi­min­taa ra­hoi­te­taan jä­sen­mak­suil­la, val­ti­on­o­suu­del­la, kun­ta-avus­tuk­sil­la, yk­si­tyi­sel­lä avus­tus­ra­hoi­tuk­sel­la sekä opis­ke­li­ja­mak­suil­la. Ins­ti­tuu­tin ta­lous muo­dos­tuu pit­käl­ti kesä­yli­o­pis­to­toi­min­nan tu­lois­ta ja me­nois­ta.  Ins­ti­tuu­tin muu toi­min­ta poh­jau­tuu suu­rel­ta osin han­ke­a­vus­tuk­siin.

Toi­min­ta­suun­ni­tel­ma 2019Snell­man-ins­ti­tuut­ti ry15.10.2018