Kesäyliopistotoiminta

Snell­man-kesä­yli­o­pis­to on Suo­men kesä­yli­o­pis­tot ry:n ja Kuo­pi­on alu­een kaup­pa­ka­ma­rin jä­sen.

Kesä­yli­o­pis­ton kou­lu­tus­alat ovat:

Kou­lu­tus­ten jär­jes­tä­mi­ses­sä huo­mi­oi­daan mui­den toi­mi­joi­den tar­jon­ta ja tuo­te­taan vain sel­lai­sia opin­to­mah­dol­li­suuk­sia, jois­sa Snell­man-kesä­yli­o­pis­to tar­jo­aa ai­toa lisä­ar­voa opis­ke­li­ja-asi­ak­kail­le. Am­ma­til­lis­si­vis­tä­vän kou­lu­tuk­sen suun­nit­te­lus­sa hyö­dyn­ne­tään koh­de­ryh­mä­tun­te­mus­ta, jä­sen­yh­tei­sö­jen kou­lu­tus­tar­ve­tie­to­ja ja alue­työ­ryh­mien kaut­ta saa­ta­vaa tie­toa.

Las­ten yli­o­pis­ton ja Ikään­ty­vien yli­o­pis­ton toi­min­taa to­teu­te­taan yh­teis­työs­sä Itä-Suo­men yli­o­pis­ton kans­sa. Ikään­ty­vien yli­o­pis­ton toi­min­taa suun­nit­te­lee eril­li­nen suun­nit­te­lu­työ­ryh­mä.

Ver­kos­sa to­teu­tet­tu­jen kou­lu­tus­ten ja kou­lu­tu­so­si­o­den mää­rän li­sää­mis­tä jat­ke­taan hyö­dyn­tä­mäl­lä uu­sia di­gi­taa­li­sia op­pi­mis­ym­pä­ris­tö-, oppi­ma­te­ri­aa­lin tuo­tan­to- ja verk­ko­vies­tin­tä­jär­jes­tel­miä. Li­säk­si mark­ki­noin­nis­sa hyö­dyn­ne­tään oppi­lai­tos­ver­kos­to­ja.

Kou­lu­tus­ten to­teu­tu­mis­to­den­nä­köi­syy­den ja osal­lis­tu­ja­mää­rien kas­vat­ta­mi­nen edel­lyt­tää huo­mi­on jat­ku­vaa kiin­nit­tä­mis­tä mark­ki­noin­tiin ja myyn­tiin. Tämä to­teu­tuu li­sää­mäl­lä hen­ki­lös­tön osaa­mis­ta ja os­ta­mal­la mark­ki­noin­ti­pal­ve­lu­ja yh­teis­työ­ver­kos­tos­ta.

Kesä­yli­o­pis­ton ajan­ta­sai­nen kou­lu­tus­tar­jon­ta löy­tyy osoit­tees­ta: www.snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi

Toi­min­ta­suun­ni­tel­ma 2019Snell­man-ins­ti­tuut­ti ry15.10.2018