Vuoden 2019 erityiset tavoitteet

Yh­dis­tyk­sen toi­min­nan eri­tyis­ta­voit­teik­si toi­min­ta­vuon­na 2019 ase­te­taan

  1. käyn­nis­sä ole­vien hank­kei­den to­teut­ta­mi­nen sekä
  2. uu­den stra­te­gi­an mu­kai­sen toi­min­ta­kon­sep­tin suun­nit­te­lu ja käyt­töön­otto.
Toi­min­ta­suun­ni­tel­ma 2019Snell­man-ins­ti­tuut­ti ry15.10.2018