Toiminnan tarkoitus

Snell­man-ins­ti­tuut­ti ry:n tar­koi­tuk­se­na on tuot­taa toi­min­nal­laan si­vis­tyk­sel­lis­tä hy­vin­voin­tia Poh­jois-Sa­von alu­eel­la. Tar­koi­tuk­sen­sa to­teut­ta­mi­sek­si Snell­man-ins­ti­tuut­ti

  1. yllä­pi­tää Snell­man-kesä­yli­o­pis­toa, joka Va­paan si­vis­tys­työn lain mu­kai­ses­ti edis­tää elin­i­käi­sen op­pi­mi­sen peri­aat­teen poh­jal­ta yh­teis­kun­nan eheyt­tä, tasa-ar­voa ja ak­tii­vis­ta kan­sa­lai­suut­ta,
  2. ha­keu­tuu ak­tii­vi­ses­ti yh­teis­työ­hön alu­een mui­den toi­mi­joi­den kans­sa ja pyr­kii toi­min­nal­laan tuot­ta­maan lisä­ar­voa ver­kos­toil­le, jois­sa toi­mii sekä
  3. ke­hit­tää yh­teis­kun­nal­lis­ta vuo­ro­vai­ku­tus­ta edis­tä­vää toi­min­taa alu­eel­la.

Snell­man-ins­ti­tuu­tin toi­min­ta on voit­toa ta­voit­te­le­ma­ton­ta.

Toi­min­ta­suun­ni­tel­ma 2019Snell­man-ins­ti­tuut­ti ry15.10.2018